Jan Zeno Dus
blog

www.janzenodus.cz rubrika ix - Staroměstský mariánský sloup Interpelace před zastupitelstvem hl.m. Prahy 24.4.2014


Interpelace před zastupitelstvem hl.m. Prahy 24.4.2014

a. Odpověď radního pro kulturu na mou interpelaci z 27.3.2014

Na mou interpelaci z 27. března, adresovanou primátoru RNDr. Tomáši Hudečkovi (předložil jsem ji v sms1.c.), nechal pan primátor odpovědět svého náměstka, radního pro kulturu, ing. Václava Novotného. Odpověď je zaznamenána na http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/zastupitelstvo_hmp/program_zapisy_zaznamy_zastupitelstva/index.html. (Také má interpelace z 27.3. je tam zaznamenána. Text mé interpelace, mnou otištěný v sms1.c., se od záznamu, pořízeného magistrátem HMP, liší jen nepatrně. Proto svůj text v sms1.c. neopravuji.) Podle magistrátního záznamu odpověděl náměstek Václav Novotný takto:

„Prim. Hudeček: Také děkuji. Poprosím, pane náměstku.

Nám. Novotný:

Děkuji za slovo, pane primátore. Asi mi nezbude (než) zopakovat něco podobného, jako jsem říkal před chvílí. Rada HMP nemá v plánu žádné hlasování o obnově Mariánského sloupu. Obnova Mariánského sloupu je věc vycházející z iniciativy Společnosti pro obnovu Mariánského sloupu. Tato požádala o stavební povolení. Stavební povolení je prostě správní řízení, do kterého my jako volení politici nemůžeme nijak vstupovat a určitě by bylo nežádoucí, abychom jakkoliv vstupovali, protože je to řízení, které probíhá ze zákona. To řízení má své termíny dané správním řádem. Zda Stavební úřad Praha 1 věci vyhoví nebo ne, já nemám nejmenší zdání. Jsem si ale jist, že v případě jaksi (jestli?) vyhoví a bude stavební povolení v této věci vystaveno, tak bezesporu se věc stane předmětem odvolacího řízení, protože je zřejmé, že jsou jiné iniciativy, které nějakým způsobem zdůvodní, že se jich věc týká a že jsou tedy přináležití k tomu, aby se odvolali. Jsem přesvědčený, že to bude záležitost odvolacího řízení. V tuhle chvíli vůbec nejsem schopný odhadnout, ani zda, ani kdy na Staroměstském náměstí Mariánský soud bude, jenom jsem si dokonale jist, že to není věc, která by byla vůbec v kompetenci rozhodování Rady hl. města Prahy. INT.“


b. Má další interpelace, přednesená 24.4.2014

Odpověď radního pro kulturu z 27.3., na mou interpelaci z toho dne, mě podnítila k tomu, že dne 24.4. jsem na veřejném zasedání zastupitelstva HMP přednesl další interpelaci. Tentokrát jsem interpeloval primátorova náměstka ing. Václava Novotného:

Vážený pane primátore, vážené paní zastupitelky, vážení páni zastupitelé! V záležitosti staroměstského mariánského sloupu interpeluji náměstka pana primátora, radního pro kulturu pana ing. Václava Novotného kvůli tomu, co zde řekl při Vašem předešlém veřejném zasedání 27. března: že Společnost pro obnovu mariánského sloupu požádala ve své věci o stavební povolení, a že záleží jenom na Stavebním úřadě Praha 1, zda Společnosti vyhoví nebo ne. Pan náměstek řekl doslova: „Stavební povolení je prostě správní řízení, do kterého my jako volení politici nemůžeme nijak vstupovat, … protože je to řízení, které probíhá ze zákona.“ Ale ing. Novotný byl radním pro kulturu už v době, kdy primátorem byl docent MUDr. Svoboda, a kdy se na tehdejšího primátora obraceli občané i instituce s protesty proti úmyslu obnovit mimořádně hanebný památník, a kdy jim pan primátor také odpovídal. Cituji z jednoho jeho dopisu, z června 2012: „Záměr znovuvztyčení mariánského sloupu bude před konečným rozhodnutím Rady hl. m. Prahy samozřejmě dále prověřován a diskutován.“ Ptám se pana radního pro kulturu, proč v r. 2012 neupozorňoval tehdejšího primátora, že se k obnovení sloupu vůbec nemá vyjadřovat, protože mu to jako volenému politikovi zákon nedovoluje. Dále se ptám tehdejšího i dnešního radního pro kulturu, proč tehdy primátoru Svobodovi neradil, aby petentům odpovídal následovně: že se obrátili na nesprávnou adresu, protože jediným správným adresátem jejich protestů proti sloupu bude Stavební úřad Praha 1, ovšem teprve tehdy, až bude tento úřad o povolení obnovit sloup požádán, a až té žádosti také vyhoví. Paní zastupitelky, páni zastupitelé, apeluji na Vás, abys odmítli absurdní tvrzení pana náměstka Novotného, že rozhodnutí o mariánském památníku prý ze zákona není v kompetenci vás volených politiků, ani rady ani zastupitelstva. Pane náměstku?

Pan náměstek řekl několik vět. Pro nedoslýchavost jsem jim nerozuměl, ale až se mi podaří získat jejich znění ze záznamu, který jistě byl pořízen, uvedu je, a bezpochyby je také budu komentovat.

26.4.2014